Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Đánh giá tác động thủ tục hành chính

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một điểm mới trong quy trình ban hành VBQPPL, với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định về TTHC, cắt giảm tối đa gánh nặng trong việc thực hiện TTHC cho các cá nhân, tổ chức nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước. Theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC, việc đánh giá tác động được thực hiện theo 04 tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC phải tiến hành đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC có trong dự thảo; đồng thời phải tiến hành lấy ý kiến của đơn vị kiểm soát TTHC (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) đối với TTHC quy định trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC được thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC) theo các biểu mẫu đánh giá tác động áp dụng thống nhất trong cả nước (Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010). Phòng Kiểm soát TTHC khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động này để cho ý kiến đối với các dự thảo quy định về TTHC nhằm đưa ra các ý kiến có chất lượng, nâng cao tính hiệu quả của việc cho ý kiến nhằm giảm gánh nặng thực hiện TTHC cho các đối tượng tuân thủ.

Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các tài liệu sau để thực hiện đánh giá tác động của TTHC:

1. Quy trình đánh giá tác động các quy định về TTHC

2. Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của TTHC

3. Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của TTHC

4. Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của TTHC

5. Hướng dẫn cách điền các biểu mẫu

6. Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ TTHCbảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC thực hiện đánh giá tác động và lấy ý kiến Cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

 Cá nhân, tổ chức là đối tượng chịu tác động của dự thảo quy định về TTHC sau khi hoàn thành các biểu mẫu đánh giá tác động đối với các dự thảo quy định TTHC thuộc lĩnh vực quan tâm, gửi các biểu mẫu đánh giá về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; hoặc qua thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

 

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH!

Liên kết nhanh
Quảng cáo