Xã phường
Lọc thông tin:
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
1.Đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Mức độ 2
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
1.Xác nhận đơn cấp Giấy chứng minh nhân dân Mức độ 2 Mức độ 2
Chính sách xã hội
1.Xác nhận đơn hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới. Mức độ 2 Mức độ 2
Đăng ký, quản lý cư trú
1.Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xoá đăng ký tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
3.Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi địa giới hành chính Mức độ 2 Mức độ 2
5.Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
6.Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân, hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xóa đăng ký thường trú đối với người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú; ra nước ngoài để định cư Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp Mức độ 2 Mức độ 2
12.Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng Mức độ 2 Mức độ 2
13.Lưu trú và thông báo lưu trú Mức độ 2 Mức độ 2
14.Khai báo tạm vắng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên, không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người sống độc thân được cơ quan, tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký thường trú cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt nam còn giá trị sử dụng, vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người đã thành niên cư trú trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
Đường bộ
1.Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Mức độ 2 Mức độ 2
Đường thủy nội địa
1.Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã) Mức độ 2 Mức độ 2
Gia đình
1.Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” Mức độ 2 Mức độ 2
Giáo dục
1.Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Mức độ 2 Mức độ 2
Hoạt động tín dụng
1.Xác nhận danh sách học sinh, sinh viên đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận danh sách hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Phê duyệt biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Mức độ 2 Mức độ 2
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
1.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ Tổ Hợp tác. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thành lập Hợp tác xã (về tư vấn kiến thức về hợp tác xã, tư vấn xây dựng Điều lệ hợp tác xã, hoàn thiện các thủ tục để thành lập, đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động của hợp tác xã) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Chứng thực hợp đồng hợp tác (thành lập Tổ hợp tác) Mức độ 2 Mức độ 2
Bảo trợ xã hội
1.Giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Mức độ 2 Mức độ 2
4.Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã hội Mức độ 2 Mức độ 2
5.Quyết định tiếp nhận đối tượng bị bỏ rơi vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho trẻ em) Mức độ 2 Mức độ 2
6.Quyết định tiếp nhận đối tượng tại cộng đồng vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi) Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
Hành chính tư pháp
1.Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xin thôi quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
5.Trở lại quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
6.Nhập quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
7.Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc kết hôn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
Vệ sinh an toàn thực phẩm
1.Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
Nông nghiệp
1.Cấp sổ vịt chạy đồng. Mức độ 2 Mức độ 2
Người có công
1.Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần hưởng mai táng phí và tuất từ trần Mức độ 2 Mức độ 2
3.Xác nhận bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng trợ cấp một lần Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận Bản khai đề nghị cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công Mức độ 2 Mức độ 2
6.Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
7.Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
11.Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn Mức độ 2 Mức độ 2
12.Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp của liệt sỹ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xác nhận Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Mức độ 2
14.Xác nhận tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
Tôn giáo
1.Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Báo cáo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký người vào tu. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
Thủy sản
1.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy thu trực canh trên tàu cá đối với hộ nghèo; các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mời tàu cá của ngư dân. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận Giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" Mức độ 2 Mức độ 2
6.Xác nhận Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40 CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác nhận Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá. Mức độ 2 Mức độ 2
Văn hóa
1.Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" Mức độ 2 Mức độ 2
3.Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng đồng bằng (cận đô thị) Mức độ 2 Mức độ 2
Xây dựng
1.Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy phép xây dựng tạm Mức độ 2 Mức độ 2
4.Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756