Sở Y tế
Lọc thông tin:
Y dược cổ truyền
1.Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp chứng chỉ hành nghề y được cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
7.Cấp chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
8.Xác nhận không hành nghề YHCT tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực Y dược cổ truyền không có người nước ngoài hoạt động. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thu hồi giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thu hồi chứng chỉ của người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
13.Gia hạn chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp lại chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
17.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
20.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
23.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
25.Thu hồi chứng chỉ hành nghề của cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
26.Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y được cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
28.Thu hồi chứng chỉ hành nghề của cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
29.Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thu hồi chứng chỉ hành nghề Y của cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
32.Gia hạn chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
33.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
34.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thi hài, tro, hài cốt Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756