Sở ban ngành
Sở Xây dựng
Xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Phát triển đô thị
Nhà ở và công sở
Kinh doanh Bất động sản
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Xây dựng
Lọc thông tin:
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
1.Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị Mức độ 3 Mức độ 3
2.Thỏa thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh, quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đặc biệt) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước vùng tỉnh, quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đặc biệt) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt) Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt) Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Kinh doanh Bất động sản
1.Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tiếp nhận hồ sơ quảng cáo Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển đô thị
1.Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định, Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 200ha Mức độ 2 Mức độ 2
Quy hoạch xây dựng
1.Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Mức độ 2 Mức độ 2
Xây dựng
1.Gia hạn Giấy phép xây dựng Mức độ 3 Mức độ 3
2.Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp Giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp Giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử văn hóa Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp Giấy phép xây dựng (đối với công trình phải lập Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) Mức độ 3 Mức độ 3
7.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình có nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn hoặc bổ sung phạm vi hành nghề) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình (đối với trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc rách nát) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp Giấy xác nhận Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thoả thuận cấp phép xây dựng biển quảng cáo Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình (đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề). Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình (trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng, chứng chỉ cũ bị mất, rách, nát, chứng chỉ cũ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi) Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp mới chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp mới chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo