Sở Tư pháp
Lọc thông tin:
Trợ giúp pháp lý
1.Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
2.Yêu cầu Cử trợ giúp viên/Luật sư tham gia tố tụng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Yêu cầu Cử người đại diện ngoài tố tụng. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
5.Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
7.Yêu cầu (đề nghị ) trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thu hồi Thẻ cộng tác viên. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thay thế trợ giúp viên, luật sư tham gia tố tụng Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng cộng tác với cộng tác viên. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
16.Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
17.Trợ giúp pháp lý lưu động. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Kiến nghị trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hoà giải trong trợ giúp pháp lý. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cử người tham gia đại diện ngoài tố tụng Mức độ 2 Mức độ 2
24.Công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên. Mức độ 2 Mức độ 2
25.Chuyển vụ việc Trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp lại Thẻ cộng tác viên Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756