Sở Tài nguyên & Môi trường
Lọc thông tin:
Tài nguyên khoáng sản, địa chất
1.Xin chủ trương UBND tỉnh đối với trường hợp cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
3.Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
4.Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Tiếp tục quyền thăm dò khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
10.Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
11.Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
14.Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
15.Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
18.Tiếp tục quyền chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
19.Gia hạn giấy phép chế biến khoáng và thuê đất. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
22.Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
23.Tiếp tục quyền khai thác khoáng sản và thuê đát. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
26.Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756