Sở ban ngành
Sở Tài nguyên & Môi trường
Đất đai
Tài nguyên nước
Môi trường
Tài nguyên khoáng sản, địa chất
Khí tượng, thủy văn
Đo đạc, bản đồ
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Tài nguyên & Môi trường
Lọc thông tin:
Môi trường
1.Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí Bảo vệ môi trường (đối với nước thải) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp sổ Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy phép Điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
12.Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm định, phê duyệt báo cáo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mức độ 2 Mức độ 2
16.Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung Mức độ 2 Mức độ 2
20.Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo