Sở Tài nguyên & Môi trường
Lọc thông tin:
Môi trường
1.Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí Bảo vệ môi trường (đối với nước thải) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp sổ Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy phép Điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
12.Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm định, phê duyệt báo cáo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mức độ 2 Mức độ 2
16.Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung Mức độ 2 Mức độ 2
20.Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756