Sở Tài chính
Lọc thông tin:
Quản lý tài sản nhà nước
1.Giao trụ sở cơ quan làm việc Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác lập sở hữu Nhà nước, chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tiếp nhận và điều chuyển tài sản Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tiếp nhận tài sản tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước và tiêu huỷ tài sản tịch thu Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định kết quả đấu thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản từ vốn NSNN Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản từ NSNN Mức độ 2 Mức độ 2
9.Phương án về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức có thu tiền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công (Tài sản khác) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công ( Bao gồm: Nhà, đất, xe ô tô, tàu thuyền) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký tài sản Mức độ 2 Mức độ 2
15.Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc Mức độ 2 Mức độ 2
16.Xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
17.Trình tự lập, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
18.Trình tự, thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
19.Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
20.Thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Mức độ 2 Mức độ 2
21.Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thẩm định nhu cầu sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện của các đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giải quyết công việc thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756