Sở ban ngành
Sở Tài chính
Quản lý ngân sách nhà nước
Quản lý tài sản nhà nước
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
Giá
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Tài chính
Lọc thông tin:
Quản lý ngân sách nhà nước
1.Cấp mã số đầu tư XDCB Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm tra quyết toán chi phí quản lý của các ban quản lý cấp tỉnh và khu kinh tế Nghi Sơn được giao quản lý từ 5 dự án trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm tra quyết toán chi dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hàng năm Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm tra hồ sơ, thủ tục Đầu tư đối với các dự án thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 -2012 theo uỷ quyền của Bộ Tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
6.Giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
7.Giải quyết các khoản chi thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
8.Lập dự toán của các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải quyết mua sắm , sửa chữa từ nguồn thu của các đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xây dựng dự toán NS các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thẩm tra phân bổ dự toán chi NS của các đơn vị trực thuộc sở Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm định phân bổ dự toán thu, chi NSNN đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền Mức độ 2 Mức độ 2
16.Lập, phân bổ, giao dự toán NSĐP Mức độ 2 Mức độ 2
17.Kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí Mức độ 2 Mức độ 2
18.Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức Mức độ 2 Mức độ 2
19.Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
20.Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
21.Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thoái trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước , nay nhà nước hỗ trợ cho người có công Mức độ 2 Mức độ 2
23.Lập dự toán ngân sách địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
24.Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông Mức độ 2 Mức độ 2
25.Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán NS tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
26.Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm Mức độ 2 Mức độ 2
27.Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu Mức độ 2 Mức độ 2
28.Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp NSNN (nhà và các khoản thu khác) Mức độ 2 Mức độ 2
29.Thoái thu số nộp NSNN trong trường hợp không điều tiết về TW Mức độ 2 Mức độ 2
30.Thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi NS Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thẩm tra phê duyệt dự toán Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm Mức độ 2 Mức độ 2
33.Thẩm định quyết toán NS cấp dưới Mức độ 2 Mức độ 2
34.Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
35.Thủ tục cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
36.Tham gia ý kiến vào các đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
37.Thẩm định hồ sơ xin bổ sung dự toán ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
38.Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện đấu thầu thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Riêng các huyện và Thị xã các dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng hoặc trên 10 tỷ đồng đối với UBND Thành phố Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn. Mức độ 2 Mức độ 2
39.Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện chỉ định thầu thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Riêng các huyện và Thị xã các dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng hoặc trên 10 tỷ đồng đối với UBND Thành phố Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Ban biên tập Website tỉnh phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh xây dựng chuyên mục "Thủ tục Hành chính" trên Website với 1811 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó: có 1772 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức hai (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và 39 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức ba (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Tin tiêu điểm
    Liên kết nhanh
    Quảng cáo