Sở Tài chính
Lọc thông tin:
Giá
1.Xác định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định và trình phê duyệt phương án giá (do nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Kê khai giá cước vận chuyển hành khách bằng đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô Mức độ 2 Mức độ 2
5.Kê khai giá Mức độ 2 Mức độ 2
6.Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp Mức độ 2 Mức độ 2
7.Hiệp thương giá Mức độ 2 Mức độ 2
8.Phương án giá Mức độ 2 Mức độ 2
Quản lý ngân sách nhà nước
1.Cấp mã số đầu tư XDCB Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm tra quyết toán chi phí quản lý của các ban quản lý cấp tỉnh và khu kinh tế Nghi Sơn được giao quản lý từ 5 dự án trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm tra quyết toán chi dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hàng năm Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm tra hồ sơ, thủ tục Đầu tư đối với các dự án thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 -2012 theo uỷ quyền của Bộ Tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
6.Giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
7.Giải quyết các khoản chi thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
8.Lập dự toán của các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải quyết mua sắm , sửa chữa từ nguồn thu của các đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xây dựng dự toán NS các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thẩm tra phân bổ dự toán chi NS của các đơn vị trực thuộc sở Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm định phân bổ dự toán thu, chi NSNN đối với đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền Mức độ 2 Mức độ 2
16.Lập, phân bổ, giao dự toán NSĐP Mức độ 2 Mức độ 2
17.Kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí Mức độ 2 Mức độ 2
18.Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức Mức độ 2 Mức độ 2
19.Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
20.Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
21.Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thoái trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước , nay nhà nước hỗ trợ cho người có công Mức độ 2 Mức độ 2
23.Lập dự toán ngân sách địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
24.Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông Mức độ 2 Mức độ 2
25.Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán NS tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
26.Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm Mức độ 2 Mức độ 2
27.Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu Mức độ 2 Mức độ 2
28.Tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp NSNN (nhà và các khoản thu khác) Mức độ 2 Mức độ 2
29.Thoái thu số nộp NSNN trong trường hợp không điều tiết về TW Mức độ 2 Mức độ 2
30.Thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi NS Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thẩm tra phê duyệt dự toán Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm Mức độ 2 Mức độ 2
33.Thẩm định quyết toán NS cấp dưới Mức độ 2 Mức độ 2
34.Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
35.Thủ tục cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
36.Tham gia ý kiến vào các đề cương, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
37.Thẩm định hồ sơ xin bổ sung dự toán ngân sách Mức độ 2 Mức độ 2
38.Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện đấu thầu thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Riêng các huyện và Thị xã các dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng hoặc trên 10 tỷ đồng đối với UBND Thành phố Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn. Mức độ 2 Mức độ 2
39.Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện chỉ định thầu thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Riêng các huyện và Thị xã các dự án có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng hoặc trên 10 tỷ đồng đối với UBND Thành phố Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn. Mức độ 2 Mức độ 2
Quản lý tài sản nhà nước
1.Giao trụ sở cơ quan làm việc Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác lập sở hữu Nhà nước, chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tiếp nhận và điều chuyển tài sản Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tiếp nhận tài sản tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước và tiêu huỷ tài sản tịch thu Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định kết quả đấu thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản từ vốn NSNN Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc bằng nguồn vốn sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản từ NSNN Mức độ 2 Mức độ 2
9.Phương án về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức có thu tiền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công (Tài sản khác) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản công ( Bao gồm: Nhà, đất, xe ô tô, tàu thuyền) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký tài sản Mức độ 2 Mức độ 2
15.Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc Mức độ 2 Mức độ 2
16.Xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Mức độ 2 Mức độ 2
17.Trình tự lập, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
18.Trình tự, thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
19.Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
20.Thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Mức độ 2 Mức độ 2
21.Xác định đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thẩm định nhu cầu sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện của các đơn vị Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giải quyết công việc thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
1.Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại công ty nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển quỹ thưởng ban quản lý điều hành Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty vốn 100% vốn nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
7.Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp phát kinh phí trợ giá, trợ cước Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp bù lỗ tiền điện Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích Mức độ 2 Mức độ 2
11.Miễn giảm thủy lợi phí Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756