TTHC cấp huyện
TTHC cấp xã
Sở Nội vụ
Lọc thông tin:
Tôn giáo
1.Thủ tục khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thủ tục khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thủ tục khen thưởng thành tích đột xuất Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thủ tục khen thưởng phong trào thi đua (theo đợt hoặc chuyên đề). Mức độ 2 Mức độ 2
5.Trả lời đơn, thư đề nghị (hoặc khiếu nại) của công dân. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thủ tục khen thưởng đối ngoại. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy chứng nhận Huân, Huy chương kháng chiến. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (khi cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW). Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (không thuộc các trường hợp hội nghị, đại hội, cuộc lễ của tổ chức tôn giáo cơ sở). Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (trong trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý về hình sự). Mức độ 2 Mức độ 2
13.Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo phải xin cấp Giấy phép xây dựng (khi sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo mà làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình). Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký tổ chức Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp sau: Hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị thường niên, đại hội cấp TW hoặc toàn đạo của tổ chức tôn giáo. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo cơ sở khi cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756