Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lọc thông tin:
Thuỷ sản
1.Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản đối với động vật và thực vật thuỷ sản để làm giống (kể cả giống bố mẹ) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở sản xuất giống thuỷ sản. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh thức ăn thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
17.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
18.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
19.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất nước mắm đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký kiểm tra và cấp lại quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp Văn bản chấp thuận mua mới, đóng mới, cải hoán tàu cá. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Đăng kiểm tàu cá trong quá trình hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng kiểm tàu cá đóng mới,sữa chữa, cải hoán Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
30.Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
31.Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
32.Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
33.Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
34.Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển từ vùng này sang vùng khác không cùng một cơ quan) Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển từ vùng này sang vùng khác cùng một cơ quan) Mức độ 2 Mức độ 2
38.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới) Mức độ 2 Mức độ 2
39.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá cải hoán) Mức độ 2 Mức độ 2
40.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Mức độ 2 Mức độ 2
41.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756