Sở ban ngành
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lâm nghiệp
Thuỷ lợi
Thuỷ sản
Nông nghiệp
Phát triển nông thôn
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lọc thông tin:
Thuỷ lợi
1.Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều nhóm C Mức độ 2 Mức độ 2
2.Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
3.Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
4.Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật dự án thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định đồ án, thiết kế, dự toán công trình, thủy lợi nội đồng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư cải tạo khai hoang đồng ruộng Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định phương án chống hạn, nhiễm mặn các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với công trình do UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với công trình do Bộ NN và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình do Bộ NN&PTNT quản lý). Mức độ 2 Mức độ 2
12.Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Gia hạn sử dụng giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
15.Gia hạn sử dụng giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ NN&PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
17.Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với các công trình do Bộ NN và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình do Bộ NN$PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp phép xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp phép xây dựng công trình ngầm khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ bên ngoài của Phạm vi bảo vệ đê điều Mức độ 2 Mức độ 2
23.Thủ tục cấp phép khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông trong phạm vi bảo vệ đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo