Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lọc thông tin:
Lâm nghiệp
1.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ trong rừng tự nhiên của chủ rừng nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng của chủ rừng nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác nhựa thông. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tre nứa và lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế khoanh nuôi tái sinh rừng. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh (đối với công trình có phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật). Mức độ 2 Mức độ 2
8.Văn bản góp ý xây dựng cơ sở hạ tầng công trình lâm sinh. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng chỉ công nhận rừng giống chuyển hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng chỉ công nhận rừng giống trồng Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trội (cây mẹ) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Bình tuyển công nhận giống cây đầu dòng cây lâm nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án cải tạo rừng nghèo kiệt của chủ rừng nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã thông thường (không quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ- CP và Quyết định số74/2007/QĐ-BNN-KL) Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước CITES và nhóm I theo quy định Pháp luật Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES (đối với thực vật là cây gỗ) Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm theo quy định tại Phụ lục II,III Công ước CITES và nhóm II theo quy định Pháp luật Việt Nam. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Xác minh nguồn gốc gỗ và đóng búa Kiểm lâm Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp sổ theo dõi trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt khi vận chuyển ra ngoài tỉnh đối với động vật rừng và sản phẩm của chúng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm đã tịch thu sung quỹ Nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với gấu nuôi có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử. Mức độ 2 Mức độ 2
28.Xác nhận nguồn gốc lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục II, III Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES (đối với thực vật không phải là cây gỗ) Mức độ 2 Mức độ 2
31.Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước CETES và nhóm I theo quy định Pháp luật Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
32.Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường Mức độ 2 Mức độ 2
33.Giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm nhóm I,II theo quy định Pháp luật Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
34.Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt khi vận chuyển ra ngoài tỉnh đối với thực vật rừng (trừ gỗ) và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm đã tịch thu sung quỹ Nhà nước. Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt khi vận chuyển ra ngoài tỉnh đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Mức độ 2 Mức độ 2
Nông nghiệp
1.Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật sản xuất giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản xuất phân bón theo công bố. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chỉ định tổ chức đăng ký chứng nhận sản phẩm rau quả, chè an toàn. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Công bố chất lượng phân bón và nguyên liệu phân bón Mức độ 2 Mức độ 2
8.Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn, chất lượng giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hàng không phải là giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Chấp thuận, xét duyệt nội dung hội thảo, hội nghị về thuốc Bảo vệ thực vật; Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản Pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
28.Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật chăn nuôi (đại gia súc, tiểu gia súc, gia cầm). Mức độ 2 Mức độ 2
33.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
34.Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
35.Công bố tiêu chuẩn chất lượng chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp giấy chứng nhận điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
38.Tiếp nhận hồ sơ xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo Quyết định 4101/2005/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
39.Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
40.Công bố chất lượng tiêu chuẩn giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
41.Công bố chất lượng các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
42.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
43.Cấp giấy chứng nhận Điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Mức độ 2
44.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển nông thôn
1.Cấp nước sinh hoạt cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nông thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tham gia thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ lợi, đê điều nhóm B, C, Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng về nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ lợi, đê điều, lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên (công trình do Sở làm chủ đầu tư) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký chứng nhận hàng Nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án chế biến Nông lâm sản và nghành nghề nông thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Qui trình di dân ngoài tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
7.Qui trình di dân trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Thuỷ lợi
1.Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều nhóm C Mức độ 2 Mức độ 2
2.Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
3.Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
4.Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật dự án thuỷ lợi Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định đồ án, thiết kế, dự toán công trình, thủy lợi nội đồng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư cải tạo khai hoang đồng ruộng Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định phương án chống hạn, nhiễm mặn các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với công trình do UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với công trình do Bộ NN và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình do Bộ NN&PTNT quản lý). Mức độ 2 Mức độ 2
12.Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Gia hạn sử dụng giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
15.Gia hạn sử dụng giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do Bộ NN&PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
17.Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Đối với các công trình do Bộ NN và PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với các công trình do UBND tỉnh quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với công trình do Bộ NN$PTNT quản lý) Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp phép xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp phép xây dựng công trình ngầm khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ bên ngoài của Phạm vi bảo vệ đê điều Mức độ 2 Mức độ 2
23.Thủ tục cấp phép khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông trong phạm vi bảo vệ đê điều. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông Mức độ 2 Mức độ 2
Thuỷ sản
1.Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản đối với động vật và thực vật thuỷ sản để làm giống (kể cả giống bố mẹ) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở sản xuất giống thuỷ sản. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh thức ăn thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
17.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
18.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
19.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất nước mắm đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký kiểm tra và cấp lại quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp Văn bản chấp thuận mua mới, đóng mới, cải hoán tàu cá. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Đăng kiểm tàu cá trong quá trình hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng kiểm tàu cá đóng mới,sữa chữa, cải hoán Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
30.Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
31.Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
32.Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản Mức độ 2 Mức độ 2
33.Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
34.Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển từ vùng này sang vùng khác không cùng một cơ quan) Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển từ vùng này sang vùng khác cùng một cơ quan) Mức độ 2 Mức độ 2
38.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới) Mức độ 2 Mức độ 2
39.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá cải hoán) Mức độ 2 Mức độ 2
40.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Mức độ 2 Mức độ 2
41.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756