Sở Kế hoạch đầu tư
Lọc thông tin:
Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
1.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756