Sở Kế hoạch đầu tư
Lọc thông tin:
Đầu tư phát triển
1.Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (không có xây dựng) Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định dự án đầu tư (không có xây dựng) Mức độ 2 Mức độ 2
Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
1.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Mức độ 2 Mức độ 2
Đấu thầu
1.Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Mức độ 2 Mức độ 2
Khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
1.Đăng ký thành lập văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký thành lập chi nhánh trực thuộc hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký kinh doanh đối với hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký kinh doanh đối với chia, tách hợp tác xã Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã thành lập mới Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí Mức độ 2 Mức độ 2
Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1.Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký hoạt đông chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải thể doanh nghiệp nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký tạm ngừng hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký giải thể doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký giải thể chi nhánh Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị cháy, bị rách, bị tiêu huỷ Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký thay đổi tên đối với công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
21.Bán doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đăng ký thay đổi vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
23.Đăng ký thay đổi tên đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
26.Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 2 Mức độ 2
27.Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
29.Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
30.Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
31.Đăng ký thay đổi tên đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
32.Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
33.Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
34.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
35.Đăng ký đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết gón vốn Mức độ 2 Mức độ 2
36.Đăng ký đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế Mức độ 2 Mức độ 2
37.Đăng ký đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do chuyển nhượng vốn góp Mức độ 2 Mức độ 2
38.Đăng ký thay đổi đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
39.Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
40.Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
41.Đăng ký thay đổi tên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
42.Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
43.Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
44.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
45.Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
46.Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
47.Đăng ký thay đổi tên đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
48.Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
49.Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
50.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty Hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
51.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
52.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
53.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
54.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
55.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
56.Đăng ký lập văn phòng đại diện công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
57.Đăng ký lập chi nhánh công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
58.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
59.Đăng ký lập văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
60.Đăng ký lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
61.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
62.Đăng ký lập văn phòng đại diện công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
63.Đăng ký lập chi nhánh công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
64.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
65.Đăng ký lập văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
66.Đăng ký lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
67.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
68.Đăng ký lập văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
69.Đăng ký lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
70.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
71.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
72.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
73.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
74.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Mức độ 2
75.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
76.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
77.Đăng ký sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào một công ty cổ phần khác Mức độ 2 Mức độ 2
78.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty TNHH vào một công ty TNHH khác Mức độ 2 Mức độ 2
79.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty cổ phần thành một công ty mới. Mức độ 2 Mức độ 2
80.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty TNHH thành một công ty mới Mức độ 2 Mức độ 2
81.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty cổ phần thành một hoặc một số công ty mới cùng loại Mức độ 2 Mức độ 2
82.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty TNHH thành một số công ty mới cùng loại Mức độ 2 Mức độ 2
83.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại Mức độ 2 Mức độ 2
84.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia công ty TNHH thành một số công ty cùng loại Mức độ 2 Mức độ 2
85.Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh Mức độ 2 Mức độ 2
86.Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
87.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức độ 2 Mức độ 2
88.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức Mức độ 2 Mức độ 2
89.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên đối với chủ sở hữu là cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
90.Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756