Sở Giao thông vận tải
Lọc thông tin:
Đường Thuỷ
1.Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thuỷ nội địa, thuyền máy trưởng tàu sông hạng 3 Mức độ 2 Mức độ 2
2.Giấy phép xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng trong hành lang đường thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép sử dụng một phần hành lang bảo vệ luồng thuỷ nội điạ Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy phép lập bến kinh doanh cát sạn Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép các công trình đường thuỷ Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (Chủ phương tiện thuỷ nội địa thay đổi trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
20.Công bố lại cảng thuỷ nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
21.Công bố cảng hàng hoá, cảng hành khách không tiếp nhận phương tiện nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
22.Công bố cảng hàng hoá, cảng hành khách có tiếp nhận phương tiện nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp lại giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đối với bến hàng hoá, bến hành khách Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy phép vào và rời cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hoá, bến hành khách Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Mức độ 2 Mức độ 2
28.Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng người lái phương tiện thuỷ nội địa và các chức danh thuyền viên Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng người lái phương tiện thuỷ nội địa và các chức danh thuyền viên Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756