TTHC cấp huyện
TTHC cấp xã
Sở Công thương
Lọc thông tin:
Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam
1.Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.( Do chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp thông báo chấp thuận sửa đổi, bổ sung đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (do chuyển địa chỉ trụ sở chính) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
7.Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi hết thời hạn hoạt động Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép gia hạn; hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
10.Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Xác nhận thông báo hoạt động của văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do bị mất, rách. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc TW đến một tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756