Sở ban ngành
Sở Công thương
Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo
Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác
Dầu khí (Bao gồm cả xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng)
Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
Xúc tiến thương mại (bao gồm khuyến mại, quảng cáo, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm và thương hiệu quốc gia)
Quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Công thương
Lọc thông tin:
Dầu khí (Bao gồm cả xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng)
1.Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD khí đốt hoá lỏng (do mất, rách hoặc hết hiệu lực) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy thoả thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (do mất, rách, hoặc hết hiệu lực) Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Mức độ 2
Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác
1.Cấp, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu Mức độ 2 Mức độ 2
Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo
1.Cấp gia hạn giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây& TBA<=35KV Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây và TBA <=35KV Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối và bán lẽ điện nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối và bán lẽ điện nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
1.Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
5.Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm Mức độ 2 Mức độ 2
Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
1.Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá ( Do bị mất, bị rách, bịcháy hoặc hết hiệu lực). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (do bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
1.Hỗ trợ kinh phí khuyến khích thu hút lao động Mức độ 2 Mức độ 2
2.Hỗ trợ kinh phí ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Mức độ 2
3.Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề Mức độ 2 Mức độ 2
Quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Mức độ 2 Mức độ 2
Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam
1.Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.( Do chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp thông báo chấp thuận sửa đổi, bổ sung đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (do chuyển địa chỉ trụ sở chính) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
7.Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi hết thời hạn hoạt động Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép gia hạn; hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
10.Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Xác nhận thông báo hoạt động của văn phòng đại diện Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do bị mất, rách. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc TW đến một tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Mức độ 2 Mức độ 2
Xúc tiến thương mại (bao gồm khuyến mại, quảng cáo, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm và thương hiệu quốc gia)
1.Cấp Giấy xác nhận đăng ký điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (đối với hình thức KM khác) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức KM khác) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (đối với hình thức Km mang tính may rủi) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức KM mang tính may rủi) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm TM Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm TM Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo