Quận huyện
Lọc thông tin:
Đăng ký kinh doanh
1.Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký đổi tên hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756