Quận huyện
Lọc thông tin:
Công thương
1.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ khí, luyện kim. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoảng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh). Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh). Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh
1.Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký đổi tên hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
Giáo dục - Đào tạo
1.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thành lập trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải thể trường Tiểu học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thành lập trường Mức độ 2 Mức độ 2
5.Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
6.Sát nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thành lập Trường Tiểu học tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thành lập trường Mầm non theo loại hình tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tuyển sinh vào trường nội trú huyện Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng kí học theo chế độ cử tuyển Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải thể trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải thể trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
17.Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
18.Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đình chỉ hoạt động của trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đình chỉ hoạt động của trường Mầm non Mức độ 2 Mức độ 2
23.Chuyển trường đối với học sinh THCS Mức độ 2 Mức độ 2
24.Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
Kế hoạch - Tài chính
1.Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành (công trình thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện). Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Mức độ 2 Mức độ 2
Lao động - Thương binh và Xã hội
1.Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề áp dụng đến dưới 18 tuổi. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, tàn tật nặng. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, tàn tật nặng, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Chế độ trợ cấp đối với người tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có 2 người trở lên tàn tật nặng, không tự phục vụ. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chế độ trợ cấp đối với người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
14.Chế độ trợ cấp đối với trẻ em có cha và mẹ, đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV có cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Chế độ trợ cấp đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Tạm đình chỉ chấp hành quyết định để đưa về gia đình điều trị cho người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm bị ốm nặng. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Miễn chấp hành phần thời gian còn lại Người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Miễn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
25.Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Hoãn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động, xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - lao động, xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đưa người chưa thành niên từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động, xã hội. Mức độ 2 Mức độ 2
29.In thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ. Mức độ 2 Mức độ 2
31.Đề nghị cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo. Mức độ 2 Mức độ 2
32.Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Mức độ 2 Mức độ 2
33.Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Mức độ 2 Mức độ 2
34.Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Mức độ 2 Mức độ 2
35.Đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Mức độ 2 Mức độ 2
36.Đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến. Mức độ 2 Mức độ 2
37.Giải quyết trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình. Mức độ 2 Mức độ 2
38.Đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
39.Chi hỗ trợ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Mức độ 2 Mức độ 2
40.Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
41.Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
Nội vụ
1.Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tiếp nhận thông báo việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã, phường, thị trấn nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tiếp nhận thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo (không phải là hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra chỉ nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo) có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chấp thuận tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngoài cơ sở tôn giáo). Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Mức độ 2 Mức độ 2
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1.Cấp bù thuỷ lợi phí không thuộc hệ thống thuỷ nông. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bù thuỷ lợi phí Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
9.Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
10.Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thủ tục đóng búa Kiểm lâm Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thủ tục nhập xưởng, xuất xưởng lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thủ tục kiểm tra việc khai thác lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Thủ tục cấp phép vận chuyển lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp phép khai thác gỗ tận thu, tận dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp phép khai thác gỗ làm nhà ở cho hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
21.Quyết định cấp phép tỉa thưa rừng trồng (Rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn viện trợ) Mức độ 2 Mức độ 2
22.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Mức độ 2 Mức độ 2
25.Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
28.Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
29.Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Tài nguyên - Môi trường
1.Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (không áp dụng đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp). Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở phường. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thừa kế quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự nguyện trả lại đất (khoản 8 Điều 38 Luật Đất đai). Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Mức độ 2 Mức độ 2
10.Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Tặng, cho quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký thế chấp, bão lãnh bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
21.Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Mức độ 2 Mức độ 2
31.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
32.Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
Tư pháp
1.Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Ghi vào Sổ hộ tịch những nội dung thay đổi hộ tịch khác gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định) thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ Đăng ký khai sinh và Bản chính Giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. Mức độ 2 Mức độ 2
Thanh tra
1.Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
2.Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
3.Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tiếp công dân tại cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
Văn hoá - Thể thao
1.Công nhận tổ dân phố văn hoá Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy công nhận làng văn hóa Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thành lập thư viện cấp huyện vùng miền núi Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thành lập thư viện cấp huyện vùng đồng bằng Mức độ 2 Mức độ 2
Xây dựng
1.Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (01/7/2006) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (01/7/2006) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước được tạo lập từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (01/7/2006) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước được tạo lập từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (01/7/2006) Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Mức độ 2 Mức độ 2
8.Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép xây dựng tạm Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756