Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Lọc thông tin:
Môi trường
1.Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định và Phê duyệt Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận đã hoàn thành Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận Dự án thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của các Dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
7.Xác nhận Đề án bảo vệ môi truờng của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756