Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Lọc thông tin:
Đầu tư tại Việt Nam
1.Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Chuyển nhượng dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc diện thẩm tra. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thanh lý dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giãn tiến độ thực hiện dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nhiệp tư nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện thẩm định trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực có điều kiện thuộc diện thẩm tra trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực có điều kiện thuộc diện thẩm tra trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp dưới 15 tỷ) trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển đô thị
1.Gia hạn giấy phép xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Điều chỉnh giấy phép xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp mới Giấy phép xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Xuất nhập khẩu
1.Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Mẫu D trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Đất đai
1.Giao lại đất, tho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Giao lại đất, tho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Lao động
1.Đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Môi trường
1.Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định và Phê duyệt Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận đã hoàn thành Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận Dự án thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của các Dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
7.Xác nhận Đề án bảo vệ môi truờng của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm định và Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Quy hoạch
1.Cấp Văn bản Thoả thuận kiến trúc quy hoạch (Đối với khu vực chưa có Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Văn bản Giới thiệu (hoặc thoả thuận) địa điểm trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (tỷ lệ 1/500) trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Chứng chỉ quy hoạch (Đối với khu vực đã có Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký giải thể doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký giải thể chi nhánh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký tạm ngừng hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty cổ phần thành một hoặc một số công ty mới cùng loại trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty TNHH thành một số công ty mới cùng loại trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào một công ty cổ phần khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty TNHH vào một công ty TNHH khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty cổ phần thành một công ty mới trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty TNHH thành một công ty mới trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 02 thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia công ty TNHH thành một số công ty cùng loại trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên đối với chủ sở hữu là cá nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
31.Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Xây dựng
1.Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756