Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp phiếu kết quả thử nghiệm mẫu về chất lượng sản phẩm hàng hoá
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. ChuÈn bÞ hå s¬.
Tổ chức, cá nhân xin Cấp phiếu kết quả thử nghiệm mẫu về chất lượng sản phẩm hàng hoá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định như sau:
- Nếu là mẫu công vụ (Công an, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra tỉnh, quản lý thị trường các đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan đảng, cơ quan báo chí, truyền hình...) có niêm phong thì phải có văn bản của cơ quan gửi mẫu và mẫu gửi của cơ quan đó.
- Nếu là mẫu gửi thông thường thì tổ chức, cá nhân chỉ cần mang mẫu đến và thỏa thuận với bộ phận nhận mẫu của phòng về chỉ tiêu thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, mẫu thử nghiệm tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá.
b. Thời gian: Theo giờ hành chính, từ thứ 2 ¸ thứ 6 trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ;
           + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30; Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
           + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự: Cán bộ chuyên môn phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì:
     + Đối với mẫu công vụ: Lập Bên bản nhận mẫu công vụ theo biểu mẫu BM 05-07.
     + Đối với mẫu gửi thông thường: Viết phiếu nhận mẫu và hẹn trả kết quả theo biểu mẫu BM 05-03.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
- Viết biên lai thu phí thử nghiệm đối với mẫu tiếp nhận.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
+ Nhận mẫu: Dán và ghi nhận dạng trên mẫu.
    + Vào sổ tổng hợp nhận mẫu BM 05-02.
    + Báo cáo với lãnh đạo phòng để lãnh đạo phòng phân công thử nghiệm viên thực hiện thử nghiệm mẫu.
    + Tổ chức thử nghiệm mẫu, thử nghiệm viên viết Phiếu kết quả thử nghiệm, ký, trình lãnh đạo Phòng kiểm soát, ký và trình lãnh đạo Chi cục ký phiếu kết quả thử nghiệm, đóng dấu; chuẩn bị văn bản trả lời đối với mẫu công vụ để lãnh đạo Chi cục xem xét và ký văn bản trả lời.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm: Bộ phận nhận mẫu và trả kết quả thuộc phòng Quản lý Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa.)
b.Thời gian: Trong giờ hành chính trừ ngày nghỉ, tết, ngày lễ
 + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30;Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
       + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự trả: Cán bộ trả kết quả thu hồi phiếu nhận mẫu và hẹn trả kết quả, trả phiếu kết quả thử nghiệm mẫu.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Đối vơi mẫu công vụ:
- Văn bản gửi mẫu: 01 bản chính, không mẫu.
- Biên bản nhận mẫu công vụ: 01 bản chính, có mẫu (Do người giao mẫu, nhận mẫu lập tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
- Mẫu thực tế để thử nghiệm.
* Đối với mẫu thông thường:
- Phiếu nhận mẫu và hẹn trả kết quả: 01 bản chính, có mẫu (Do khách hàng lập tại bộ phận nhận mẫu và trả kết quả thuộc phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng).
- Mẫu thực tế để thử nghiệm
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
Tùy thuộc vào loại mẫu, số lượng mẫu, số chỉ tiêu cần kiểm nghiệm mà quyết định thời gian trả mẫu.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Tuỳ từng đối tượng mẫu và số lượng chỉ tiêu.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
- Phiếu kết quả thử nghiệm
- Văn bản trả lời (đối với mẫu công vụ)
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Biểu phụ lục số 1, phần Bảng phụ lục, Thông tư 83/2002/TT-BTC , ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Theo TCVN ISO/IEC 17025: 2005.
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1