Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Đăng ký dự thi tuyển công chức, công chức dự bị.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thông báo thi tuyển công chức, công chức dự bị: Chậm nhất trước 30 ngày tổchức thi tuyển,Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị tỉnh Thanh Hoá thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng các thông tin:
- Nhu cầu tuyển công chức, công chức dự bị;
- Chuyên ngành cần tuyển;
- Nơi tuyển;
- Điều kiện dự thi tuyển công chức, công chức dự bị;
- Môn thi,
- Lệ phí thi;
-Yêu cầu về hồ sơ;
- Nơi nộp hồ sơ dự thi tuyển.
Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ: Căn cứthông báo của Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị tỉnh Thanh Hoá, người dự tuyển mua hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.
Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm: Tại các địa điểm đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Người được giao tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng chuyên ngành cần tuyển thì nhận hồ sơ, hướng dẫn người dự thi nộp lệ phí thi tại bộ phận tài vụ của cơ quan và nhận giấy biên nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí thi.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người dự thi hoàn chỉnh theo qui định.
+ Nếu không đúng chuyên ngành cần tuyển thì không nhận hồ sơ.
- Thời gian: trong giờ hành chính các ngày qui đinh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Bước 4. Xử lý hồ sơ:
- Hết thời gian thu hồ sơ, các đơn vị được giao nhận hồ sơ báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức của tỉnh dự bị quyết định:
+ Cho phép tất cả thí sinh được dự thi hoặc
+ Tổ chức sơ tuyển khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi quá lớn so với chỉ tiêu được tuyển. Phương thức sơ tuyển do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị của tỉnh quyết định. Người không được dự thi được thông báo lý do và nhận lại lệ phí thi.
- Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị của tỉnh tổng hợp danh sách thí sinh được dự thi, lập số báo danh, xếp phòng thi trình Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị quyết định và công bố danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển;
 - Ban Thư ký phân công thành viên viết giấy thông báo dự thi bao gồm ngày và địa điểm hướng dẫn ôn thi, ngày thi, địa điểm thi.
Bước 5. Trả kết quả: Ban Thư ký gửi giấy báo dự thi cho thí sinh qua các đơn vị nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan được giao thu hồ sơ.
3. Hồ sơ:
a) Các thành phần hồ sơ được bỏ trong một túi đựng hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin dự thi tuyển thi công chức, công chức dự bị (Có mẫu, 01 Bản chính) ;
- Sơ yếu lý lịch (Có mẫu, 01 Bản chính) ;
- Bản phô tô các văn bằng theo qui định (01Bản sao/ loại văn bằng, chứng chỉ);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp (01Bản chính);
- Hợp đồng làm việc dưới 36 tháng với đơn vị sự nghiệp nhà nước (nếu có), (01Bản sao);
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (Không mẫu, 01Bản sao/ loại);
- 04 Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
- 02 ảnh mầu 4 x 6 (cm)
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị tỉnh Thanh Hoá.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị tỉnh Thanh Hoá.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Có.                                                                      
- Đơn xin dự thi tuyển công chức, công chức dự bị
- Sơ yếu lý lịch.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí thi công chức, công chức dự bị:                                            
- Mức thu: 100.000 đồng /lượt/thí sinh hoặc theo mức do Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị của tỉnh quyết định.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo dự thi.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
- Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;          
- Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;
- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
- Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;
- Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
- Thông tư liên tịch số 101/TTLT-BNV-BTC ngày 29/10/2003 của Liên Bộ Nội vụ -Bộ Tài chính qui đinh chế độ thu, sử dụng và quản lý lệ phí thi tuyển công chức.

Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Tin tiêu điểm
    Liên kết nhanh
    Quảng cáo
    Số lượt truy cập
    Đã truy cập: 269262
    Đang truy cập: 1