Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Thẩm định, thỏa thuận hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích (đối với di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh đặc biệ̣t tiêu biểu)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

 Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

 Bước 2.Tiếp nhận hồ sơ:

* Địa điểm thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

* Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ  các ngày lễ, tết).

* Trình tự thực hiện:

Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình Chứng minh nhân dân, hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp kèm theo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ.

- Lập hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định, tham mưu văn bản chấp thuận,  trình Giám đốc Sở ký.

- Sau khi Giám đốc ký văn bản chấp thuận, Phòng Quản lý Di sản văn hóa gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trảkết quả:

 * Địa điểm thực hiện:

 Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa:

* Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

* Trình tự thực hiện:

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn, yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận vào sổ theo dõi, trao văn bản cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa..

3. Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của UBND cấp huyện hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định (02 bản chính) (có mẫu kèm theo).

- Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích theo quy định tại mục 4, điều 11 của quyết định 05/2003/QĐ-BVHTT  ngày 06/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  (02 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  02     (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( trừ các ngày lễ, tết)

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch  tỉnh Thanh Hoá

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                                                                                  

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thỏa thuận hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích cấp tỉnh...............

8. Phí, lệ phí: Kh«ng

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Điều kiện của tổ chức, cá nhân lập dự án và thiết kế

1. Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế:

a) Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước;

b) Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có năng lực lập dự án và thiết kế được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức.

2. Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế:

a) Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;

b) Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2

Điều kiện của tổ chức, cá nhân thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

1. Đối với tổ chức:

a) Có chức năng thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích và có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Có kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng chỉ huy và giám sát thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;

c) Có đội ngũ thợ lành nghề tham gia thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

2. Đối với cá nhân:

a) Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc;

b) Là nghệ nhân có chuyên môn phù hợp với công việc được làm;

c) Thợ lành nghề trong từng lĩnh vực

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành tháng 12/2001, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa về việc đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT  ngày 06/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ  ngày ký


Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 331922
Đang truy cập: 1